Maidh Kshatriya Swarnakar Society Back to Gallery Rajat Jayanti Samaroh - 17th Feb 2013