Maidh Kshatriya Swarnakar Society Back to Gallery Samman Samaroh, Jodhpur - 29th Oct 2017